30 LAT DOŚWIADCZENIA
Terminy i zapisy na zajęcia grupowe

Regulamin szkolenia

Łapa Łapa
 1. Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.
 2. Pies jest prowadzony w czasie zajęć na smyczy.
 3. Pies może być spuszczony ze smyczy na własną odpowiedzialność uczestnika szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości.
 5. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki i wodę do picia.
 6. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.
  Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
 7. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 8. Instruktor prowadzi listę obecności na zajęciach.
 9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem. Jeżeli tego nie zrobi to traci zajęcia.
 10. Opuszczenie dwóch zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego zajęcia prowadzi do skreślenia danej osoby z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie.
 11. Uczestnik szkolenia po pierwszym spotkaniu ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów.
 12. Jeżeli Uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczęszczać na zajęcia, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem następnego spotkania.
 13. Udział w szkoleniu/kursie mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.naukapsa.pl lub zgłosiły swój udział telefonicznie 604 439 882.
 14. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/kursach jest ograniczona. O ilości osób w każdym ze szkoleń/kursów decyduje Organizator. O przyjęciu na kurs\szkolenie decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.
 15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 16. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów, o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora np. zła pogoda, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 19. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail: info@naukapsa.pl lub telefonicznie pod numerem 604 439 882.
 20. Suka podczas cieczki jest wyłączona z udziału w zajęciach. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym instruktora, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 21. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 22. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
 23. Szkolenia/kursy organizowane są w zakresie przedstawionym w opisach szkoleń i kursów.
 24. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub SMS ) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 25. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie/kurs.
 26. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do udziału w szkoleniu/kursie oraz otrzymaniu niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej (zgodnie z zakresem szkolenia/kursu).
 27. Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.
 28. Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.
 29. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 30. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 31. Każdy uczestnik szkolenia/kursu zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu/kursie.
 32. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce/łańcuszku zaciskowym itp. oraz stosowania przemocy wobec psa. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia).
 33. Notoryczne łamanie wyżej wymienionych punktów przez Uczestnika upoważnia Organizatora do skreślenia uczestnika z listy zajęć bez zwrotu opłaty za szkolenie/kurs.
 34. Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować trenera o problemach zdrowotnych psa uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia.
 35. W przypadku alergii pokarmowej Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera podczas zajęć.
 36. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zgodę z postanowieniami powyższego regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów własnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.